Общи условия

Общи Условия за ползване на уеб маркетинг приложение

Всеки ползвател на услугата следва да прочете и да се съгласи с настоящите общи условия преди да използва услугата!

1. Дефиниции: 1.1. В настоящите Общи условия се използват следните дефиниции:

1.1.1. Услугата, сайта, платформата, приложението – е предметът на настоящите Общи условия и представлява уеб маркетинг приложение за реализиране на маркетингови кампании през Интернет;

1.1.2. Възложителят, Клиентът, Поръчителят – това е физическо дееспособно лице (над 18 години) или юридическото лице, заявило желание за ползване на услугата;

1.1.3. Изпълнителят, BeMedio (запазена търговска марка) – е дружеството Петро Кепитал Груп ЕООД, с ЕИК 201408195, със седалище гр. София Зона Б18 Бл. 12, с управител Иван Петров, което е създател и собственик на пълните права върху приложението;

1.1.4. ISP (Internet Service Provider)- Доставчик на Интернет;

1.1.5. Кеш, Cache – представлява запаметена информация в браузъра или в компютъра на потребителя с цел по-бърза работа с различни уеб и десктоп приложения.;

1.1.6. Потребителя – това е физическият Интернет потребител на приложението при отделната маркетингова кампания;

1.1.7. Договорът – определя сключеният писмено или по електронен път договор за предоставяне на услугата между Възложителя и Изпълнителя, към който настоящите Общи условия са неразделна част.

2. Цена, срок и активация на услугата:

 2.1. Цена по договора – това е цената, посочена в точка 1.2. от индивидуалния договор за ползване на услугата.

2.2. Срок за ползване на услугата – срокът за ползване на услугата е посочен в точка 1.3. от индивидуалния договор за ползване на услугата.

2.3. Срокът за ползване на услугата започва да тече от деня на активация на услугата, който е посочен в точка 1.4. от индивидуалния договор за ползване на услугата.

2.4. Активацията на услугата се удостоверява с изпращане на активационен имейл, в който се предоставят:

– Данните за достъп в приложението;

– Цената за услугата;

– Срокът за ползване на услугата;

2.5. Всички услуги които не са включени в цената за предоставяне на услугата се заплащат допълнително според ценоразписа на Изпълнителя.

3. Условия във връзка с предоставяне на услугата:

 3.1 . Услугата се предоставя за ползване на уеб адрес, посочен в договора между страните.

3.2.Посоченият в т. 3.1. уеб адрес се намира на нает сървър, собственост на трето лице, във връзка с което следва да се прилагат следните ограничения с цел качествено ползване на услугата:

 3.2.1.Максимален брой посещения на приложението за един астрономически час -120 бр.

 3.2.2. Максимален брой, изпратени автоматични имейли за един астрономически час- 60 бр.

 3.2.3. Максимален брой записи в приложенията за един астрономически час-120 бр.

 3.2.4. Максимален размер на качените снимки и медия в секция „ Медия” на приложението- 2 GB

 3.2.5. За правилно ползване на услугата е препоръчително Възложителят и потребителите на неговите рекламни кампании периодично да изтриват кеша на ползвания от тях браузър, както и на техния компютър.

4. Срив в услугата, поддръжка и подобряване на услугата

4.1. Приложението е разработена за работа с реални интернет потребители с добра воля. Услугата е оптимизирана за евентуални SPAM атаки, вируси и други. Възможни са различни сривове в качеството и достъпа до услугата във връзка с комуникацията на компютъра, интернет връзка и съръвра, на който е инсталирано приложението, затова Възложителя приема отговорността:

4.1.1. да експортира редовно (ежедневно/ежеседмично) събраната база с данни през предвидената за целта интеграция за експорт.

4.1.2. да съхранява свалената база с данни с ясната представа, че Изпълнителят не съхранява упоменатите по-горе данни.

4.1.3. Да принтира или записва статистическите данни от дадена рекламна кампания (ежедневно/ежеседмично) с ясната представа, че Изпълнителя не съхранява упоменатите по-горе данни.

4.1.4. Да се свърже веднага с BeMedio чрез посоченият на сайта email (или по спешност на посоченият от сайта телефон в работно време). Като преди това да изтрие кеша от браузъра и компютъра си, да се обърне към Доставчика си на интернет, да смени IP на предоставяната от него услуга и да провери дали услугата няма да стартира отново.

4.2. Клиентът има право и е приветстван по всяко време да предостави по имейл идеии за подобряване на услугата.

5. Авторски права

 5.1. Авторските права върху приложението са изцяло собственост на Изпълнителя.

5.1.1. Изпълнителят има право да сложи малко лого и/или текст, удостоверяващи собствеността върху приложението в края на всяка страница от приложението или електронните съобщения.

5.1.2. В случай че клиентът желае логото и текстът, удостоверяващи собствеността на Изпълнителя върху приложението, да не присъстват в определени маркетингови кампании, Клиентът следва да заплати допълнителна такса, определена в ценоразписа на фирмата за всеки календарен ден от съответната кампания.

5.2. Клиентът носи отговорност за всяка снимка, текст, видео и др. , публикувани от него (или зададено от него за попълване от служител на изпълнителя) в приложението и декларира, че е притежател на всички авторски сродни права върху тях.

5.3. При възникване на правни спорове във връзка с нарушени авторски права на трети лица по вина на Клиента, Изпълнителят има право да получи обезщетение за нанесените евентуални вреди, адвокатски хонорари, административни такси и други.

6. Ограничена отговорност

6.1. Изпълнителят не носи отговорност за качеството и достъпността на услугата при възникване на форсмажорни обстоятелства и непреодолима сила като: земетресения, наводнения, пожари, урагани, токови удари и прекъсване на захранването, прекъсване на Интеренет връзка, и други.

6.2. Възложителят освобождава от отговорност Изпълнителя при невъзможност за предоставяне на услугата поради промяна на общите условия на съпътстващите услуги, предоставени от трети лица.

6.3. Възложителят освобождава от отговорност Изпълнителя при невъзможност за предоставяне на услугата поради лошо качество на съпътсвъщите услуги, предоставени от трети лица (Интернет доставчици, Facebook, Имейл Доставчици, Хостинг и домейн Доставчици, Доставчици на електрозахранване и други).

4.4. Възложителят съзнава, че използва услугата на собствен риск и сам отговаря за изпълнението на дадена рекламна/маркетингова кампания и в тази връзка освобождава от отговорност Изпълнителя за възникването на каквито и да е материални или нематериални вреди, породени от ползването на услугата.

4.5. Възложителят приема да реализира своите маркетингови кампании, ползвайки услугата изцяло според законодателството на Република България.

7. Конфиденциалност и лични данни 

 7.1. Изпълнителят декларира, че достъп до информацията относно проведена маркетингова кампания ще имат само негови оторизирани служители, като нито те нито Изпълнителят имат право да ги предоставят на трети лица.

7.2. Клиентът дава съгласието си, при необходимост Изпълнителят да ползва статистическите данни от дадена маркетингова кампания с цел подобряване на услугата.

7.3. Възложителят декларира, че има право да обработва лични данни и че няма да използва събраната от него база с данни за изпращане на SPAM, SCAM или за други неразрешени от закона дейности.

8. Плащане

 8.1. Заплащането на услугата се извършва по банков път на обявената по-долу сметка за плащане:

 В Полза на: Петро Кепитал Груп ЕООД;

 Основание: Абонаментна такса за ползване на уеб маркетинг приложение;

 IBANBG43BPBI79401067581701;

 BIC: BPBIBGSF;

 БАНКА: ЮРОБАНК И Еф Джи България АД , /Пощенска банка/;

9. Обезщитения

 9.1. Клиентът има право да получи обезщетение във вид на удължаване на срока за ползване на услугата с времето на евентуално нейно прекъсване по вина на Изпълнителя;

10. Прекратяване на договор

 10.1. Ползването на услугата се прекратява с изтичането на определения за него срок в договора.

10.2. Клиентът може да прекрати едностранно ползването на услугата по всяко време.

10.3. Изпълнителят има право да прекрати услугата по всяко време без изричното предупреждение, в случай че клиентът не е заплатил в срок ползваната от него услуга.

10.4. Изпълнителят има право да прекрати услугата по всяко време без изричното предупреждение , в случай че клиентът нарушава или е нарушил, която и да е част от настоящите общи условия.

11. Продължаване на договор и обновяване на услугата

 11.1. Клиентът има право да заяви подновяване на услугата преди или сред изтичане на настоящия договор като изпрати електронно съобщение, в което информира изпълнителя за неготово желание за ползване на услугата за нов срок и за продължаване на договора.

11.2. Продължаване на услугата се удостоверява с изпращане на активационен имейл в който се предоставят:

– Данните за достъп в приложението;

– Цената за услугата;

– Срокът за подновяване на услугата;

 11.3. Клиентът може по всяко време да пожелае обновяване на приложението до най-новата версия, като заплати два работни часа (според ценоразписа на изпълнителя) за инсталиране на новото приложение, като изпълнителят не гарантира запазване на цялостта на информацията, налична в приложението преди обновяването. За целта Клиентът може по своя преценка да запази наличната информация в приложението, ако не иска тя да бъде изтрита, като използва наличните функционалности за експорт и принт на данни.

12. Други

 12.1. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото законодателство на Република България.

12.2. Страните ще решават евентуални възникнали спорове по изпълнението на този договор в дух на разбирателство, а когато това е невъзможно, пред компетентния български съд в гр. София.

 12.3. Настоящите общи условия са създадени и влизат в сила от 25.06.2014.

12.4. Настоящите общи условия могат да бъдат променяни едностранно и без предизвестие от страна на Изпълнителя.

12.5. Подписвайки индивидуалния договор, Клиентът приема настоящите общи условия като неразделна част от същия.

shares